Bornholmrundtmarchen-random-09.jpg
Bornholmrundtmarchen på Facebook

Marchdisciplin

Al færdsel på vejene sker efter færdselslovens bestemmelser. Det indebærer, at man - hvor der ikke er fortov - skal holde sig i vejens venstre side. En stor del af etaperne er lagt ad eller på øens naturskønne kyststier, hvor man nødvendigvis må vise hensyn ved passage af andre deltagere.
Der kan ikke medbringes barnevogne, trækvogne, cykler eller lignende.

Ruterne er afmærkede og de af arrangørerne opsatte ruteafmærkninger skal ubetinget følges. Undladelse heraf kan medføre udelukkelse fra marchen.
Påklædning under marchen er fri.

Ved ophold på rastepladserne er marchdeltagerne underkastet de regler, der gælder for ophold på sådanne. Ved hvil udenfor rastepladserne skal der tages ubetinget hensyn til lodsejerne og eventuelle henstillinger fra disse skal efterkommes. Erstatningspligt vedrørende eventuelle skader påført af marchdeltagerne påhviler disse og er foreningen uvedkommende.
Bemærk: Det blevet mere og mere almindeligt, at deltagerne har en eller anden form for ledsagervogn. Vi skal gøre opmærksom på, at disse vogne ikke må virke fra de af Bornholm Rundt Marchen etablerede rastepladser, men skal placere sig mindst 300 meter fra disse. Dette af hensyn til den begrænsede plads, der er på de fleste rastepladser.

Fredagens march skal være afsluttet senest kl. 19.00.
Øvrige dages march skal være afsluttet senest kl. 18.00 og ombytning af startkort skal være foretaget i sekretariatet.

Kontrol
Deltagerne er selv ansvarlige for, at de udleverede startkort klippes ved kontrolposterne. Kun personligt fremviste kort vil blive klippet, ligesom kun startkort med det rigtige antal klip godkendes som bevis for gennemført march. For at lette rastepladsernes forplejningspersonel i deres arbejde skal alle marchdeltagerne synligt bære kontroltegnet, som udleveres samtidig med startkortet.

Afbrydelse af marchen
Såfremt du under marchen beslutter ikke at gennemføre, skal du melde dig til samaritterne på nærmeste rasteplads, og der vil blive draget omsorg for at du bliver transporteret til dagens etapemål. Startpengene gives ikke retur. Husk framelding i sekretariatet.

Sanitetstjeneste
På rastepladserne og etapemålene er der samarittere og mulighed for at tilkalde ambulance. Deltagerne skal selv medbringe støttebind samt det fornødne til almindelig fodpleje og behandling af vabler.
Sygesikringsbevis skal medbringes.
Deltagerne bør under marchen medbringe en seddel med navn, adresse og telefonnummer på pårørende, der skal underrettes i tilfælde af uheld.
Såfremt der tages livsvigtig medicin skal det være påført sedlen med art og dosis.

Træning
Lægeattest kræves ikke, men terrænet er stærkt kuperet, hvorfor en god træningstilstand er en forudsætning for at gennemføre marchen. Det forventes, at deltagerne forud har erhvervet sig den nødvendige kondition for at deltage i den krævende march. Foreningen påtager sig intet ansvar for skader og sygdom, som måtte opstå som følge af deltagelse i marchen.

Person - Dataerklæring

Bornholm - Bornholmerguiden.dk din internet guide til Bornholm